Misyon

Posted on
 • 13 Kasım 2011 Pazar
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:


 • TARİH HARİTASI : 
  Haritalarımız güncel ve zengin içeriklidir.
  HARİTA NEDİR ? : Harita : Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda (ölçekte) küçültülerek düzleme aktarılmış hal ve şekline harita denir.
  TARİH HARİTALARI 

  OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞ VE YÜKSELİŞİ  HARİTASI : Osmanlı İmparatorluğu nun 1299-1699 yılları arası durumunu gösterir. Osmanlı haritası
  Osmanlı 1299'da Söğüt civarında kurulmuş  ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devleti dir. Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir'i yönetmiştir.
  1299  Osmanlı Tarihi nin başlaması -1324 Orhangazi nin tahta çıkışı -1326 Bursa nın fethi -1331 İznik’in feti -1337 Kocaeli bölgesi’nin alınışı -1354 Gelibolu’nun fethi -1366 Gelibolu’nun elden çıkışı -1371 Çirmen zaferi -1376 Bulgar krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü -1377 Gelibolu’nun Osmanlılara iadesi 1385 Niş ve Sofya’nın alınışı 1389  birinci Kosova zaferi -1390 Karaman seferi Konya’nın muhasarası -1391 İstanbul’un ilk kuşatması -1396 Niğbolu zaferi -1430 Selanik’in fethi -1444 Varna zaferi-1448 2.nci Kosova zaferi-1453 İstanbul’un Fethi-1468 Karaman oğullarının sonu-1473 Otlukbeli zaferi -1483 Morova seferi ve hersek’in ilhakı -1484 Boğdan seferi -1491 Osmanlı Memluk barışı -1499 İnebahtı’nın alınışı -1514 Çaldıran zaferi -1516 Mısır seferi ve Mercidabık zaferi-1517 Ridaniye zaferi -1521 Belgrat’ın fethi -1525 Yeniçeri isyanı -1526 Mohaç zaferi -1529 Viyana kuşatması -1538 Prezeve zaferi -1551 Trabblusgarb’ın fethi -1571 İnebahtı yenilgisi -1574 Tunus’un fethi -1601 Kanije zaferi -1612 Osmanlı İran antlaşması -1638 Bağdat seferi ve Bağdat’ın alınışı -1672 Bucaş antlaşması -1682 Osmanlı Rus antlaşması -1682  ikinci Viyana kuşatması -1699 Karlofça antlaşmasının imzalanması


  OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN GERİLEME VE YIKILIŞI  HARİTASI : Osmanlı İmparatorluğunun 1699 -1918 yılları arası durumunu gösterir. Osmanlı haritası
  1700 Ruslarla İstanbul antlaşması nın imzalanması -1711 Prut zaferi ve barışı -1715 Mora seferi -1716 Osmanlı Avusturya savaşı -1718 Pasarofça antlaşması -1739 Belgrad antlaşması -1771 Kırım’ın işgali -1792 Nizam’ı Cedit hareketinin başlaması -1792 Yaş antlaşması -1802 Paris antlaşması -1808 Yeniçeri ayaklanması -1812 Bükreş antlaşması -14 haziran 1826 Yeniçeri ocağının kaldırılması -14 eylül 1829 Edirne Barışı -3 kasım 1839Tanzimat Fermanının ilanı -18 şubat 1856 Islahat Fermanı 30 mart 1856 Paris antlaşması -23 aralık 1876 Birinci Meşrutiyetin (Kanun-i esasi) ilanı 1881 Mustafa Kemalin Doğumu -23 temmuz 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanı -1912 Birinci Balkan savaşı -30 mayıs 1913 1.nci Balkan harbinin sona ermesi -29 ağustos 1913 Osmanlı Bulgar barışı İstanbul antlaşması -14 kasım 1913 Atina antlaşması -11 kasım 1914 Osmanlı Devletinin İtilaf Devletlerine savaş ilanı -30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinin imzalanması


  KURTULUŞ SAVAŞI  HARİTASI : Kurtuluş savaşı haritası , Türk Kurtuluş Savaşında cepheleri gösterir. Doğu cephesi -3 Aralık 1920 Gümrü antlaşması -Güney cephesi -1. nci İnönü Savası (6-10 ocak 1921) - Londra konferansı (21 şubat-12 mart 1921) -Moskova antlaşması (16 mart 1921) - 2. nci İnönü Savaşı (23 mart-1 nisan 1921) - Kütahya Eskişehir savaşı (23 ağustos -13 eylül 1921) -Kars antlaşması (13 ekim 1921) - Ankara antlaşması (11 ekim 1921) - Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26 Ağustos-18 Eylül 1922) - Mudanya antlaşması (11 Ekim 1922) - Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1924)


  İSLAMİYET İN YAYILIŞI  HARİTASI : İslam haritası İslamiyetin Doğuşu müslümanlığın yayılışı İslam ın doğuşu nu ve yayılışı nı  detayları ile gösterir.


  HAÇLI SEFERLERİ  HARİTASI : 1096-1270 Tarihleri arası 8 haçlı seferini gösterir. Haçlı Seferleri : Papalığın teşvikiyle, Hıristiyan Avrupalıların , Müslümanlara karşı tertip ettikleri seferlerin genel adıdır. En önemlisi dini olmak üzere , siyasi , sosyal ve iktisadi sebeplere dayanan Haçlı seferleri , 1095 yılında Papa İkinci Urbanus’un , Clermont Konsil’inde yaptığı konuşmayla başlamış , asırlarca devam etmiştir.
  Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) - İkinci Haçlı Seferi (1147-1149)
  Üçüncü Haçlı Seferi (1189-1192) - Dördüncü Haçlı Seferi (1204)
  Beşinci Haçlı Seferi (1217-1221) - Altıncı Haçlı Seferi (1228-1229)
  Yedinci Haçlı Seferi (1248-1254) - Sekizinci Haçlı Seferi (1268-1270)


  BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU  HARİTASI : Büyük Selçuklu haritası , 1040-1157 Tarihleri arasında Büyük Selçuklu İmparatorluğunun durumunu detaylarıyla gösterir. 
  Büyük Selçuklu İmparatorluğu Ön Asya'da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür. Güneybatı Asya nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti , bölgenin en büyük gücü olmuştur


  ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ  HARİTASI : Anadolu Selçuklu haritası , 1077-1308 Tarihleri arasında Anadolu Selçuklu Devletinin durumunu detayları ile gösterir. Anadolu Selçuklu Devleti Alaeddin Keykubat Sultanlığı zamanında Anadolu Selçukluları en ihtişamlı parlak dönemi yaşamıştır.


  ANADOLU BEYLİKLERİ  HARİTASI : Anadolu beylikleri beylikler haritası 14.ncü Yüzyılda Anadolu’da kurulan beylikleri detaylı olarak gösterir.


  TÜRKLERİN ANAYURDU VE GÖÇ YOLLARI   HARİTASI :Türklerin göç haritası göç yolları haritası  Milattan önce ve Milattan sonra Türklerin yayılmaları nı gösterir.


  BÜYÜK SEYAHATLER VE  COĞRAFİ KEŞİFLER  HARİTASI : Keşifler haritası Büyük seyahatler keşifler haritası , coğrafi Keşif yolculukları nı ve sömürge bölgelerini gösteren haritadır. İlk keşif seyahatleri 14. yüzyıl başlarında Fransız ve Cenevizli gemiciler tarafından yapılmıştır. Bu seyahatler neticesinde Kanarya adaları , Azor Adaları keşfedilmiştir  Kristof Kolomb , 1492'de Amerika Kıtası'na ulaştı. Vasko dö Gama , Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint Okyanusu ve Hindistan'a vardı. Portekizli Macellan ve Del Kano , dünyayı dolaşarak Dünyanın yuvarlaklığını kanıtlamış oldular. Seyahatler haritası


  ASYA VE AVRUPADA HUN TÜRK İMPARATORLUĞU  HARİTASI:
  Hun Devleti : Büyük Hun Devleti Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti dir. MÖ 220 den MS 216 ya kadar hüküm sürmüştür. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi'n den Hazar Denizi ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır. Batı Hun İmparatorluğu : MÖ 53 de , Büyük Hun İmparatorluğu nun ikiye bölünmesiyle , Batı Türkistan'da Cici Han tarafından kurulan Türk devleti dir. Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur. Avrupa Hunları (Batı Hunları) : Avrupa Hunları MS 434 de Atilla'nın başa geçmesi ile büyük bir devlet haline geldiler. Hakim olduğu yıllarda , Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur.


  ASYADA GÖKTÜRK VE ASYADA KUTLUK DEVLETİ  HARİTASI : Göktürk haritası , Kutluk haritası  522 - 659 Yılları arasında Göktürk devleti ni - 681 - 745 yılları arası Kutluk devletini gösterir Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlet tir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan , Orta Asya'daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır. Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur. Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin'e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir


  CENGİZ İMPARATORLUĞU VE PARÇALANMASI  HARİTASI: Cengiz  İmparatorluğu haritası 1227 - 1330 Tarihleri arası Cengiz İmparatorluğu nun durumunu gösterir


  MED VE PERS İMPARATORLUĞU  HARİTASI : Med ve Pers İmparatorluğu Milattan önce 539 - 486 tarihleri arası İmparatorluğun durumunu gösterir.


  İLKÇAĞDA ÖN ASYA  HARİTASI : İlkçağda ön Asya haritası , Asya da kurulan krallıkların durumunu gösterir.


  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun